Begrippenlijst bij erfrecht

Zuiver aanvaarden
Het accepteren van een erfdeel, inclusief de schulden. Hierdoor wordt iemand erfgenaam.

Beneficiair aanvaarden 
Dit is een bijzondere manier van accepteren van een erfdeel. Er moeten bepaalde formaliteiten worden vervuld. Als er niet voldoende bezittingen zijn om de schulden te betalen, hoeft de erfgenaam het tekort niet zelf bij te betalen.

Bewind 
Periode waarin het erfdeel wordt beheerd door iemand anders (bewindvoerder). Een erfgenaam kan dan niet zelfstandig beschikken over de geërfde goederen (vaak gebonden aan leeftijdsgrens).

Codicil 
Een wilsbeschikking die niet door de notaris wordt opgemaakt. Het moet een zelf geschreven en ondertekend document zijn. Het codicil is geschikt voor het vermaken van bepaalde kledingstukken, sieraden of inboedelgoederen of om vast te leggen hoe men begraven of gecremeerd wil worden.

Erfdeel
Dat deel van de nalatenschap waarop een erfgenaam recht heeft.

Erfrecht
Het geheel van rechtsregels en wetsbepalingen dat de overgang van de nalatenschap op de erfgenaam regelt.

Executeur
Degene die door de erflater is aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen.

Geldvordering
Het recht om van een ander geld te krijgen.

Goederen
Alle bezittingen inclusief geld.

Langstlevende echtgenoot
De huwelijkspartner die zijn echtgenote overleeft.

Legaat
Een specifiek onderdeel van de nalatenschap voor een specifieke erfgenaam of een ander persoon bedoeld (bijvoorbeeld geld, sieraad, auto, meubelen etc.).

Legitieme portie
Dat deel van de nalatenschap waarop (klein)kinderen minimaal recht hebben.

Nalatenschap
Het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden achterlaat.

Testament
Een notarieel vastgelegd document dat wordt opgesteld om eventueel af te wijken van het versterferfrecht. Iedereen van 16 jaar en ouder mag een testament laten opmaken.

Testamentair 
De regels die gelden als iemand een testament heeft gemaakt over erfrecht.

Verblijvingsbeding
Een overeenkomst tussen twee partijen waarin ze afspreken dat als de één overlijdt, de gezamenlijke goederen eigendom worden van de ander.

Vereffenaar
De persoon die (door de rechter) wordt aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen bijvoorbeeld als de erfgenamen niet gevonden kunnen worden. Soms kan ook een erfgenaam vereffenaar zijn.

Verklaring van Erfrecht
Verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn, afgegeven door een notaris.

Verklaring van Versterferfrecht
Erfrecht dat geldt als iemand geen testament heeft gemaakt. Hiervoor wordt ook de term wettelijk erfrecht gebruikt.

Verwerpen 
Het niet accepteren van een erfdeel, er afstand van doen.

Vruchtgebruik
Het recht om goederen van een ander te gebruiken.

Wettelijke verdeling
De langstlevende echtgenoot krijgt de nalatenschap. De kinderen krijgen een geldvordering ter grootte van hun erfdeel. Deze geldvordering is opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot.

Wilsbeschikking
Een regeling die iemand maakt om te bepalen wat er na zijn overlijden moet gebeuren (ook wel uiterste wilsbeschikking genoemd).

Wilsrecht
Het recht dat een kind heeft om goederen uit een nalatenschap in eigendom te krijgen als sprake is van (toekomstige) stieffamilie.