Sociale aspecten van estate planning

De notaris zal in zijn advies aan u benadrukken dat besparing van erfbelastingen niet het enige aspect is waarmee bij estate planning rekening moet worden gehouden. Niet alles mag worden opgeofferd aan belastingbesparing.

Om tot een zo verantwoord mogelijke keuze te komen, is het noodzakelijk een duidelijke afweging tussen de voor- en nadelen van overheveling van vermogen te maken. Beslissingen die nu worden genomen zullen waarschijnlijk pas na jaren gevolgen hebben.

In de tussentijd kan er veel veranderen.

Een nadeel van vermogensoverheveling bij leven is dat er in veel gevallen direct belasting moet worden betaald. Bij estate planning heeft u te maken met schenkingsbelastingen en erfbelastingen. Het heffen van schenkingsbelasting vindt plaats als u reeds tijdens uw leven vermogen overdraagt. Erfbelasting wordt geheven bij de vererving van de nalatenschap. De tarieven voor schenkingsbelastingen en erfbelastingen zijn gelijk (de vrijstellingen verschillen).
Zo bezien is de schenkingsbelasting dus eigenlijk een voorschot op het door uw erfgenamen verschuldigde erfbelasting dat u bij leven voor hen voldoet. Betaling van schenkingsbelasting kan daarom als een liquiditeitsnadeel worden gezien.

U kent waarschijnlijk het gezegde ‘Eens gegeven blijft gegeven’; schenkingen zijn in beginsel onherroepelijk en kunnen achteraf niet meer ongedaan worden gemaakt. En verliest u na vermogensoverheveling niet uw financiële onafhankelijkheid ten opzichte van uw kinderen? Het is dan ook belangrijk dat u met de notaris de vraag beantwoordt hoe u de zeggenschap over uw vermogen behoudt.

Uitgangspunt bij het treffen van regelingen in het geval van overlijden is meestal dat de langstlevende echtgenoot (of partner) verzorgd achterblijft. De langstlevende moet kunnen voortleven op de wijze zoals hij dat tijdens het leven van de andere partner gewend is geweest.