Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

 

Onze contactgegevens

Naam kantoor: Notariskantoor Lont & Lalmahomed

Adres: Raamweg 8

Postcode / Plaats: 2596 HL ‘s-Gravenhage

Contactpersoon: Drs. M.A. Mahawat Khan

e-mailadres: notaris@lont-lalmahomed.nl

 

Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

 

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

 

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht. 

 

Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens: 

 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt. 
 2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat. 
 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in onder andere de Basisregistraties Personen (BRP), Curatele- en Insolventieregister, Handelsregister en Kadaster.
 5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen, De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan. 
 6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens. 

 

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt:

 1. De verwerking “Opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan ten behoeve van voorbereiden en afhandelen van notariële akten (dossiers)” van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden: passeren van notariële akte en wettelijke verplichting en uitvoeren van overeenkomst.

 

 1. De verwerking Verstrekken door middel van doorzending t.b.v. de inschrijving van gegevens of akten in register van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden: kenbaar maken op basis van wettelijke verplichting.

 

 1. De verwerking “Vastleggen, raadplegen t.b.v. legaliseren van handtekeningen”

van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden: bevestiging van echtheid van handtekening op verzoek van de klant.

 

 1. De verwerking “Verzamelen, vastleggen, gebruiken etc. van gegevens voor de financiële administratie” van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden: kenbaarheid van financiële rechten en verplichtingen.

 

 1. De verwerking “Verzamelen, vastleggen  en gebruiken gegevens voor aanleg registratie  t.b.v. acquisitie en/of nieuwsbrieven etc.” van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk: Marketing en acquisitie.

 

 1. De verwerking ” Verzamelen, vastleggen en gebruiken gegevens t.b.v. relatiebeheer zakelijke contactpersonen in de keten” van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk: Informeren en faciliteren samenwerking in de keten.

 

 1. De verwerking ” Verzamelen, vastleggen, gebruiken etc. t.b.v. aanleg en beheer personeelsdossier en uitvoering salarisadministratie; het legitimeren van een werknemer, het bewaren van de loonbelastingverklaring” van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk: personeelsbeleid en salarisadministratie.

 

 1. De verwerking ” Verzamelen, vastleggen en bewaren sollicitatiegegevens t.b.v. HR beleid en invullen van vacatures” van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk: werving van personeel.

 

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:

 1. Openbare registers, waaronder het Kadaster, Kamer van Koophandel, het huwelijksgoederenregister en het curatele- en bewindregister.
 2. Makelaar, hypotheekadviseur, accountant, fiscalist, (financieel) adviseur of anderen in verband met een aan ons versterkte opdracht. 
 3. Schenker/ begiftigde.
 4. Schuldenaar.
 5. Gevolmachtigde.
 6. Gemeente.
 7. Testateur, executeur, erfgenaam.

 

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

 

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

 • KNB, Belastingdienst, registerhouders.
 • Door cliënt ingeschakelde ketenpartners (makelaars, hypotheekadviseurs, accountants, boekhouders enz., indien de cliënt toestemming heeft gegeven.

 

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

 

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. 

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. 

 

Recht van inzage van de betrokkene 

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

 

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte. De kosten kunnen dan ook voor uw rekening zijn.

 

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

 

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

 

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van het genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via notaris@lont-lalmahomed.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.